Nghiên cứu khoa học Community home page

Logo
Đơn vị này chứa các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp: cấp bộ, cấp cơ sở

Bản quyền thuộc về Thư viện trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương

Browse

Collections in this community

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ

Chứa các đề tài nghiên cứu khoa học của các cán bộ, giảng viên và sinh viên trong nhà trường

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường

Chứa các đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường

Kỷ yếu các đề tài nghiên cứu khoa học

Chứa các tài liệu đề tài nghiên cứu khoa học