D&L Corp
jquery photo gallery

Communities in DSpace

Logo

Bài trích báo - tạp chí

Chứa các bài báo được trích ra từ các báo, tạp chí chuyên ngành

Logo

Danh mục ebooks: Chủ đề y sinh học 2008 - 2017

Chứa các tài liệu Chủ đề y sinh học 2008 - 2017

Logo

Giáo trình và Bài giảng điện tử

Chứa các tài liệu là giáo trình và bài giảng điện tử sử dụng để giảng dạy và học tập trong nhà trường

Logo

Luận án, luận văn và khóa luận tốt nghiệp

Chứa các tài liệu là các đề tài luận án tiến sỹ, luận văn thạc sỹ và khóa luận tốt nghiệp của sinh viên

Logo

Nghiên cứu khoa học

Đơn vị này chứa các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp: cấp bộ, cấp cơ sở